Skydda dina träd

Det är inte ovanligt att den som äger stora träd känner en viss oro och har funderingar kring trädet där det står. Kanske trädet är vackert men skymmer solen och utsikten? Kanske grenar och löv från trädet ramlar ner på hustak och bilar? Kanske är det extra oroligt att trädet ska välta när stormen sliter hårt i trädkronan? Träd är ju nyttiga för oss på flera sätt, men Ingen vill att träd ska vålla materiella skador och inte heller personskador.

Stora grova ekar och andra ädellövträd behöver vårdas på ett omsorgsfullt sätt för att tryggt och säkert kunna stå kvar så länge som möjligt på sina växtplatser. De allmänna råd och rekommendationer som finns här och i texten Trädvårdsplan nedan går bra att använda som grund för samtal med välrenommerad arborist.

En arborist kan vara certifierad från ISA, International Society of Arboriculture eller EAC, European Arboriculture Council. Certifiering innebär till exempel att ha kunskap om träd, trädvård, klättring och säkerhet. Det finns olika arborister. Konsulterande arborister erbjuder t.ex. rådgivning och upprättande av trädvårdsplaner. De arbetar ofta tillsammans med klättrande arborister. En arborist ska ha nödvändiga försäkringar för verksamheten. ROT-avdrag beviljas bland annat för beskärning av träd på den egna tomten. Däremot går det inte att få ROT-avdrag för bedömning av trädstatus, se Skatteverket för mer information.

Vid arbeten med träd när ledningsnät för el och fiber ska du i god tid kontakta de företag som ansvarar för driften t.ex. Ellevio eller Telia/Eltel Networks.

Riskbedömning
När träd växer i en tätortsmiljö som Särö, i en trädgård eller utmed en väg ökar chansen att det vållar skador om hela eller delar av trädet plötsligt faller. Därför är det bra att ta reda på hur trädet mår, om det är friskt eller har ett försämrat hälsotillstånd.

En riskbedömning utförd av en arborist tar hänsyn till trädet, dess omgivning och vilka skador som kan uppstå om trädet faller samt vilka följder det kan föra med sig.

Trädvårdsinsatser
Med en riskbedömning utförd kan man sedan välja den bästa typen av trädvårdsinsats, till exempel ytterligare besiktningar över tid, beskärning av grenar för att reducera vikt och därmed avlasta trädet eller reducering av hela kronan. Ett alternativ till att fälla träd kan vara att göra en så kallad högstubbe av det.

Oavsett hur många träd som ska vårdas är det alltid bra att ha en plan för hur det ska gå till väga. När en plan finns är det lättare att hålla reda på vilka trädvårdsinsatser som har gjorts och vilka som behövs framöver i tiden. Den är också ett stöd för att budgetera för vårdbehoven.

Marken runt trädet
Träd står på en plats och kan inte flytta sig själva. De behöver utrymme att växa uppåt och trädens rötter har behov av plats att utvecklas under jorden. Träden hämtar sin näring och vatten från jorden runt omkring växtplatsen. Därför är det viktigt att marken runt trädet inte störs för mycket och att stammen och kronan inte skadas av arbeten runt trädet.

Men Ibland växer träden nära gamla byggnader eller på en plats där någon vill bygga ett hus, vilket utgör en risk för trädet. Träd kan utsättas för skador när man klipper gräs nära stammen eller gräver ledningar intill rötterna.