Fastighetsägarens skötselansvar

Att vägområdet utmed våra vägar hålls fria är viktigt för trafiksäkerhet, avvattning och snöröjning. Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. I värsta fall kan du ses som vållande till en olycka om du inte har skött din växtlighet på rätt sätt.

Särö Vägförening anmodar fastighetsägare att löpande klippa de delar av växtligheten som tränger ut i vägområdet, dvs utanför fastighetsgränsen. Vägområdet skall vara fritt från växtlighet och andra hinder inom 60 cm från asfaltskanten och till en höjd av 4.6 m. Undantag medges för t.ex. brevlådor, gamla murar och andra enstaka hinder som inte går att ändra. Finns vägbelysning skall den hållas fri.

Vid nyplantering tänk på hur stor växten blir när den växt färdigt. Planterar du till exempel en ny häck skall denna hållas klippt minst 60 cm från asfaltskanten vilket innebär att häcken behöver planteras på ett avsevärt större avstånd från vägen.

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor. Mer information finns att hämta på

http://www.kungsbacka.se/Gator-trafik-och-utemiljo/Trafiksakerhet/Klipp-hacken/