Särö natur

Särös landskap består av flera bergshöjder som skiljs åt av ängar och vikar. Till höjderna räknas bergen i Särö Västerskog, Nordanskog och Stallbergen. Munkekullen och Nunnekullen är två höjder i öster. Där finns också den öppna marken som idag används för golfspel men som var jordbruksmark när Särö var en stor lantgård. Åleviksgärdet som skiljer Västerskog och Nordanskog användes då som ängs- och åkermark. Säröhalvön omsluts av Skörvallaviken och Stallviken. Många är de författare och konstnärer som uttryckt sin glädje över att Särös natur, upplevelsen av den grönskande, friska oasen, de vackra lunderna och den omsorgsfullt vårdade skogen. Det är ett landskap som präglats av mänsklig verksamhet under lång tid. När jordbruket gradvis upphörde växte villasamhället fram. Åker- och ängsmarken förändrades till stora villaträdgårdar bakom mur och häck. Det är kännetecken för Särö kulturlandskap.

Typiskt för Särö natur är de urgamla, ihåliga ekarna med rötter djupt ner i de öppna markernas feta lerjord, de högresta tallarna på höjdernas magra hällmarker, hägerns stilla fiskande i strandkanten, ringduvorna som kuttrar i trädkronorna, hackspett och gröngöling som trummar på grenarna och stararna som kommer om våren. Andra speciella djur och växter är fladdermöss och bålgeting, vedsvampar som tallticka och tårticka, gullviva och buskstjärnblomma. Lavar och mossor på trädens stammar är inte lätta att se med blotta ögat, men med förstoringsglaset går det att upptäcka unika lavar som spiklav, lunglav och gammelekslav. Guldlockmossa och almskruvmossa är två mossor som växer på de grova solbelysta träden. Sammantaget signalerar alla arter att Särö är rik på höga naturvärden. Naturvärdena i naturreservatet Särö Västerskog och på privat mark, i alla villaträdgårdar präglar Särö kulturlandskap. Det är Särös egenart som är värd en god förvaltning och ett gott skydd.

Läs mer här om hur du kan skydda dina egna träd.